New Testament in Modern Hebrew

הברית החדשה בעברית

הברית החדשה בעברית

מסופר על-ידי Faith Comes by Hearing

מיזגנו את קבצי הפרקים לקבצי ספרים כדי להקל על ההאזנה. אנא הורד אחד מהשניים.

הברית החדשה

מתי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 מרקוס 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 לוקס 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 יוחנן 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
מעשי השליחים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 אל הרומים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 הראשונה אל הקורינתים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 השניה אל הקורינתים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
אל הגלטים 1 2 3 4 5 6 אל האפסים 1 2 3 4 5 6 אל הפיליפים 1 2 3 4 אל הקולוסים 1 2 3 4
הראשונה אל התסלוניקים 1 2 3 4 5 השניה אל התסלוניקים 1 2 3 הראשונה אל טימותיאוס 1 2 3 4 5 6 השניה אל טימותיאוס 1 2 3 4
אל טיטוס 1 2 3 אל פילימון אל העברים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 אגרת יעקב 1 2 3 4 5
הראשונה לכיפא 1 2 3 4 5 השניה לכיפא 1 2 3 הראשונה ליוחנן 1 2 3 4 5 השניה ליוחנן
השלישית ליוחנן אגרת יהודה ההתגלות 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

באפשרותך להוריד את הטקסט של תרגום זה כאן

קבצי השמע יכולים להיות גם להוריד עם קובץ torrent

אם אתם נהנים מההקלטות, אנא בקרו בדףהפייסבוק שלנו ואוהבים אותו. או השתמש פליקציית Android החדשה שלנ:

Android Audio Bible Android Audio Bible