Thai Bible

Thai King James Version

พระคัมภีร์ออดิโอฉบับคิงเจมส์ภาษาไทย/Thai King James Audio Bible
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
KJV Thai Bible
พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ภาษาไทยถูกจัดทำเสร็จสมบูรณ์ในปี 2003
โดยแปลจากพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษ
พระคัมภีร์เล่มนี้มีให้อ่านออนไลน์ได้ที่ www.thaipope.org

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ในรูปแบบ MP3 ฟรี

มัทธิว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 มาระโก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ลูกา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ยอห์น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
กิจการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 โรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 โครินธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 โครินธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กาลาเทีย 1 2 3 4 5 6 เอเฟซัส 1 2 3 4 5 6 ฟีลิปปี 1 2 3 4 โคโลสี 1 2 3 4
1 เธสะโลนิกา 1 2 3 4 5 2 เธสะโลนิกา 1 2 3 1 ทิโมธี 1 2 3 4 5 6 2 ทิโมธี 1 2 3 4
ทิตัส 1 2 3 ฟีเลโมน ฮีบรู 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ยากอบ 1 2 3 4 5
1 เปโตร 1 2 3 4 5 2 เปโตร 1 2 3 1 ยอห์น 1 2 3 4 5 2 ยอห์น
3 ยอห์น ยูดาส วิวรณ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้ที่มีคุณภาพที่ดีกว่า torrent file: CDพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ภาษาไทย
ยินดีต้อนรับท่านสู่การร่วมประชุมนมัสการที่คริสตจักรต่อไปนี้
คริสตจักรแบ๊พติสลาดพร้าว คริสตจักรแบ๊พติสนครพนม
คริสตจักรแบ๊พติสโคราช คริสตจักรแบ๊พติสชัยนาท
คริสตจักรแบ๊พติสเมืองทอง คริสตจักรแบ๊พติสชัยภูมิ
หากท่านชื่นชอบไฟล์เสียงเหล่านี้ ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา
เพื่อดูพระคัมภีร์ออดิโอฉบับคิงเจมส์ภาษาไทย
เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ครอบครัวและมิตรสหาย
และขอความกรุณาชื่นชอบหน้าเฟซบุ๊คของเราด้วยหรือใช้ Android พระคัมภีร์ของพวกเราครับ:
Android Audio Bible